Visual

Aanmelden

De Thermiek biedt (voortgezet) speciaal onderwijs, zorg en begeleiding aan kinderen en jongeren. We zetten ons elke dag opnieuw met hart en ziel in voor leerlingen op ons so, vso en vso-vmbo. De niveaus lopen zeer uiteen, dus wij bieden onderwijs op maat. Wilt u uw kind aanmelden voor een plek op onze school? Lees hoe dat in zijn werk gaat.

Lees verder »

Afmelden, ziek melden

Als uw zoon of dochter ziek is, of om een andere reden niet naar school kan, verzoeken wij u dit tijdig, dat wil zeggen vóór 8.30 uur, telefonisch te melden. Vanaf 8.00 uur kunt u de school bellen via telefoonnummer (071) 519 54 90 (locatie Blauwe Vogelweg) of (071) 517 50 11 (locatie Boerhaavelaan). Ook verlofaanvragen ontvangen wij graag tijdig.

Lees verder »

Omgang met elkaar

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders en personeel zich prettig voelen op school en met plezier komen. Wij werken daarom aan een klimaat waarin iedereen zich veilig en vertrouwd voelt. In zo’n klimaat komen leerlingen het beste tot ontwikkeling en hebben onze medewerkers een prettige werkomgeving om hen optimaal te ondersteunen.

Lees verder »

Leuke activiteiten

De klassenouders op De Thermiek helpen bij activiteiten of als we een feest hebben op school.

Oudercontact

Goede communicatie met u als ouder/verzorger vinden wij belangrijk. U én de school hebben immers een grote rol in de opvoeding van uw kind. Door het aangepast vervoer is er op een school voor speciaal onderwijs minder contact met ouders dan bij reguliere scholen. Daarom betrekken we u op andere manieren zoveel mogelijk bij de school.

Lees verder »

Leerlingenvervoer

Leerlingen van so en vso zijn door onze regionale functie vaak aangewezen op leerlingenvervoer. Op het vmbo stimuleren we leerlingen zelfstandig te reizen. Het leerlingenvervoer is een afspraak tussen gemeente, taxibedrijf en ouders. De gemeente betaalt het taxivervoer voor uw kind. U dient leerlingenvervoer elk jaar aan te vragen.

Lees verder »

Klachten

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en een medewerker van school anderzijds. Wij stellen het op prijs als u ons daarop attendeert. Wij nemen iedere uiting van onvrede serieus. Van klachten kunnen we leren. Bespreek een klacht altijd eerst met direct de betrokkene.

Lees verder »

Heldere communicatie

De Thermiek communiceert altijd op een heldere manier richting de ouders

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) kan meepraten en meebeslissen over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Voor een goede vertegenwoordiging zitten vier medewerkers en vier ouders in de raad. Onze raad stelt zich actief op en bespreekt regelmatig de ontwikkelingen op school met elkaar en de teamleiders.

Lees verder »

Ouderbijdrage

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen kunnen genieten van extra activiteiten naast het gewone lesprogramma. Daarom vragen wij ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage. Dit geld besteden we aan festiviteiten, zoals Sinterklaas en de sportdagen. Ook al wordt deze ouderbijdrage vrijwillig genoemd, het geld is hiervoor hard nodig.

Lees verder »

Oudernieuwsbrief

Vanzelfsprekend blijft u graag op de hoogte van het nieuws rondom De Thermiek. Leest u onze nieuwsbrieven, bekijk het nieuws op de website of bezoek het digitale ouderplatform. Zo hoeft u geen bericht meer te missen! De nieuwsbrieven verschijnen maandelijks op so en vso en op het vmbo voor elke vakantie.

Aanmelden »