Visual

Kwaliteit

‘Doen wat je belooft’, dat is onze definitie van kwaliteitszorg. Daar hebben onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers in de eerste plaats recht op.

Daarnaast ligt vanuit de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) en vanuit de Wet op de expertisecentra de opdracht voor scholen zorg te dragen voor kwaliteit.

De Thermiek onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na in ons complete onderwijs- en zorgaanbod. Denk aan onderwijsinhoud, opvoeding, sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen, samenwerking met ouders en ketenpartners, leer- en werkklimaat, leerlingenzorg en talentontwikkeling. Daarbij vinden we het belangrijk dat de kwaliteit op peil blijft. Daarom beoordelen we jaarlijks de ambities en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit.

Personeelsbeleid

Van belang is dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt.

School- en groepsplan

Elke vier jaar analyseren we grootschalig de resultaten van alle onderzoeken uit de beleidsperiode en hieruit formuleren we nieuwe beleidsvoornemens. Deze komen in het nieuwe schoolplan. Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan.

Basis voor ons beleid

Per jaar beschrijven we de verbeterdoelen uitgebreider (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar blikken we terug of we de verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen nemen we op in het jaarverslag. Ook staat daarin welke plannen we hebben gerealiseerd tegen welke kosten. De jaarrekening maakt onderdeel uit van het jaarverslag.

Onder Documenten vindt u in het schoolplan meer over onze kwaliteitszorg en onze ambities op dit gebied.