Visual

MR & GMR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) kan meepraten en beslissen over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.

Voor een goede vertegenwoordiging zitten in de raad naast drie medewerkers ook drie ouders. De MR werkt volgens de Wet medezeggenschap onderwijs. Onze raad stelt zich actief op en bespreekt regelmatig met de afdelingsdirecteur(en) de ontwikkelingen op school. De raad vergadert vijf tot zes keer per jaar. De MR overlegt met de schoolleiding over bijvoorbeeld verbeteringen in het onderwijs, de besteding van gelden, nieuwe klassenindelingen en de veiligheid op school. De MR moet op bepaalde onderwerpen instemming geven. Daarnaast geeft de MR gevraagd en ongevraagd advies en is zij een klankbord voor het managementteam. Ook kunt u als ouders al uw vragen aan de MR stellen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De notulen van de MR-vergaderingen kunt u opvragen via de school.

Reglement MR De Thermiek.

Klik hier voor een overzicht van onze MR-leden.

GMR RESONANS

In de GMR zitten leden namens de zes schoolteams en leden namens de ouders. De GMR werkt in een open cultuur met sectordirectie en college van bestuur.

Door samenspel tussen de personeels- en oudergeleding kunnen we verschillende inzichten en achtergronden gebruiken om van elkaar te leren en verbeteringen aan te brengen. We informeren ouders en medewerkers regelmatig en bieden hen de mogelijkheid tot het inzien van GMR-stukken, onder meer via deze website.

Thema’s van alle scholen

De GMR is een wettelijk verplicht orgaan en werkt volgens de Wet medezeggenschap op scholen. De GMR behandelt thema’s die al onze zes scholen met in totaal achttien afdelingen aangaan. Dat zijn zowel de drie zml-scholen: Korte Vlietschool / Praktijkcollege Het Metrum, De Duinpieper / Het Duin / De Oeverpieper en De Keerkring, als onze drie scholen voor lg/(e)mb/lz: de Maurice Maeterlinckschool, De Thermiek / Vso Leystede en De Witte Vogel.

De GMR bestaat uit een afvaardiging van de MR van onze zes scholen.

Kijk voor een overzicht van de leden op de website van Resonans.