Visual

Partners en belangenorganisaties

Wilt u meer informatie over een bepaalde aandoening of beperking, advies over zorg en welzijn of zoekt u naschoolse opvang? Hieronder vindt u handige telefoonnummers en websites.

Ambulante Educatieve Dienst (AED)

De AED biedt ondersteuning aan scholen en begeleiding van leerlingen met een beperking in het basis-, voortgezet en middelbaar onderwijs.
Lammenschansweg 130d
2322 JX Leiden
T: (071) 572 78 59
www.aed-leiden.nl

Basalt revalidatiecentrum

Wassenaarseweg 501
2333 AL Leiden
T: (071) 519 51 95
www.basaltrevalidatie.nl

Medisch secretariaat, (071) 519 52 53

Revalidatieartsen te bereiken via het medisch secretariaat

Mevrouw N.J.C. Warmenhoven
Mevrouw W.F van Zomeren – Bakker
De heer S. Severijnen
De heer H. van Wageningen

Maatschappelijk werk

De heer M. van den Vooren,  (071) 519 54 07
Mevrouw M. Edelaar,  (071) 519 54 10
Mevrouw S. van de Vusse,  (071) 519 54 11
Mevrouw M. Körner,  (071) 519 54 01

Als bovenstaande personen niet bereikbaar zijn op hun eigen nummer, kunt u het algemene telefoonnummer bellen en een bericht achterlaten.

BOSK

De BOSK is opgesplitst in 4 nieuwe verenigingen:
CP Nederland
Voor mensen met cerebrale parese, hun familie, vrienden en verzorgers. Geeft informatie, deelt ervaringen en geeft steun.

EMB Nederland
Waar ouders en verzorgers van kinderen met een ernstige meervoudige beperking elkaar vinden en helpen.

Spina Bifida en Hydrocephalus Nederland
SBH Nederland informeert en deelt kennis over en ervaringen met het leven met spina bifida.

Schisis Nederland
Schisis Nederland ondersteunt ouders van kinderen met een schisis met informatie en ervaringskennis en is een ontmoetings- en informatiepunt voor jongeren en volwassenen met een schisis.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

CJG Leiden
T: (088) 254 23 84
www.cjgleiden.nl / www.hoezitdat.info / www.facebook.com/cjgleiden

De medewerkers van het CJG werken op verschillende manieren samen met de school. Elke school binnen de gemeente Leiden heeft vaste contactpersonen vanuit de Jeugdgezondheidszorg en de Jeugd- en Gezinsteams. Beiden maken onderdeel uit van het CJG.
Ook buiten de school kunt u met uw vragen terecht bij het CJG. Tijdens het inloopspreekuur, telefonisch of via de website. Het CJG voert het landelijke jeugdgezondheidsprogramma uit zoals periodieke controles van de algemene gezondheidstoestand van de leerlingen, controle van ogen en oren en uitvoering van het landelijke vaccinatieprogramma. Gedurende zijn schooltijd wordt een leerling een paar keer met zijn ouders bij de jeugdarts of sociaalverpleegkundige opgeroepen voor controle. Omdat veel leerlingen al onder controle staan van de revalidatiearts en/of andere artsen gebeurt dit in overleg met u.
De jeugdarts die zorgdraagt voor de leerlingen van De Thermiek is Liesbeth Durlinger. Assistente is Linda v.d. Gugten.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

T: (088) 308 32 24
E-mail JGZ team: jgz-leidenmidden@ggdhm.nl

Als contactpersoon van het Jeugd en Gezinsteam (JGT) zijn Sabine Wiers en Nienke Stolwijk verbonden aan De Thermiek.

De Schavuiten

Lage Morsweg 102
2332 XE Leiden
T: (06) 28 52 06 04
www.deschavuiten.nl

De Schavuiten is een organisatie die zorg levert aan chronisch zieke kinderen van nul tot vijf jaar op het kinderdagverblijf en in de thuiszorg of op school aan kinderen van nul tot twaalf jaar. De Schavuiten biedt ook intensieve kindzorg aan. Zij werkt samen met verschillende collega’s. Hun ketenpartners hebben zich verenigd in de vereniging gespecialiseerde verpleegkundige kinderzorg. www.vgvk.nl

GGD Hollands Midden

Postbus 121
2300 VL Leiden
T: (088) 308 47 46
www.ggdhm.nl

De Thermiek valt onder de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid-Holland Noord. Vanuit deze dienst wordt het landelijke jeugdgezondheidsprogramma uitgevoerd. Zoals periodieke controles van de algemene gezondheid van de leerlingen, controle van ogen en oren en uitvoering van het landelijke vaccinatieprogramma.

Inzowijs

T: (071) 576 86 37
www.inzowijs.nl

Inzowijs begeleidt kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis (zoals autisme, ADHD of angstproblematiek) en een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Koninklijke Visio

Parmentierweg 6
2316 ZM Leiden
T: (088) 585 92 00
www.sensis.nl

Koninklijke Visio helpt mensen met een visuele beperking op het gebied van leren, wonen en werken in alle levensfasen.

Kristal

Sandifortdreef 19 (4e etage)
2333 ZZ Leiden
T: (071) 890 83 10
www.rivierduinen.nl/kristal

Kristal is een centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor mensen met een verstandelijke beperking. Kristal kan hulp bieden als er zorgen zijn over de ontwikkeling en/of het gedrag van een kind. De behandeling is in de eerste plaats gericht op het kind en zijn/haar gezin. Desgewenst kan Kristal meedenken met school of andere hulpverleners. Aanmelden bij Kristal kan op verwijzing van de huisarts, de jeugdarts, een medisch specialist, een instelling voor GGZ of een Jeugd- en Gezinsteam.

Landelijk werkverband onderwijs en epilepsie (LWOE)

LWOE de Waterlelie
Spieringweg 801
2142 ED Cruquius

Postbus 540
2130 AM Hoofddorp
T: (023) 548 33 33
www.lwoe.nl

De ambulant onderwijskundig begeleiders van LWOE de Waterlelie zijn verbonden aan SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland) en zijn experts op het gebied van ‘onderwijs en epilepsie’. Zij helpen de driehoek tussen leerling, leerkracht en ouders graag versterken. De ambulant onderwijskundig begeleiders onderzoeken samen met ouders en school welke ondersteuningsbehoeften de leerling en school hebben. Ook brengen zij in kaart welke onderdelen en vaardigheden goed gaan en welke meer moeite kosten. LWOE de Waterlelie biedt scholingsarrangementen aan voor personeel om de deskundigheid ten aanzien van epilepsie in de klas te vergroten. Een aantal vaste momenten per jaar vindt een georganiseerd overleg plaats met een deskundige van LWOE de Waterlelie en de intern begeleiders en indien nodig met ouders en groepsleiding.

Per Saldo

T: (0900) 742 48 57
www.pgb.nl

Belangenvereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget.

Prodeba

Delftse Jaagpad 1C
2324 AA Leiden
T: (071) 580 36 95

Prodeba biedt begeleiding aan kinderen en (jong)volwassenen (0 tot 35 jaar) met een ontwikkelingsstoornis (GGZ) en comorbide problematiek, waar en wanneer dat nodig is. De begeleiding is altijd ontwikkelingsgericht en heel praktisch: het samen doen, trainen en oefenen van vaardigheden in situaties waarin zich problemen voordoen. Om passende zorg te bieden, moeten de kinderen die begeleiding krijgen van Prodeba een ontwikkelingsgerichte aanpak aankunnen. Het doel is voor iedere cliënt anders, maar altijd gericht op vooruitgang; vaardigheden eigen maken.

Sponsorproject Kwale

www.sgkwale.nl

Samen met andere Leidse scholen steunt De Thermiek speciaal onderwijs en gehandicaptenzorg in het district Kwale in Kenia. Verschillende acties worden door De Thermiek, soms samen met andere scholen, op touw gezet. Wilt u het project Kwale financieel steunen, dan kunt u een bedrag overmaken op: Stichting Gehandicapten Kwale rekeningnummer NL 92 INGB 0009 69 5745 te Leiden.

Steunpunt Autisme

T: (071) 515 08 44
www.steunpunt-autisme.nl

Voor consultatie, informatie en advies over autisme kunnen scholen, ouders en hulpverleners bij het Steunpunt Autisme terecht.

Stichting MEE

MEE Zuid-Holland Noord, regio Leiden
Perzikweg 1a
2321 DG Leiden
T: (071) 573 14 44
www.meezhn.nl

MEE is een onafhankelijke organisatie die mensen met een beperking én hun directe omgeving (gezinsleden, familie, kennissen) adviseert in de wereld van zorg en welzijn.

Vereniging Spierziekten Nederland

T: (035) 548 04 80
www.spierziekten.nl

Deze vereniging geeft voorlichting en informatie, ook voor artsen en professionele hulpverleners, en stimuleert een betere kwaliteit van leven voor mensen met een spierziekte.

Vereniging voor scoliosepatiënten

T: (0900) 726 54 67
www.scoliose.nl

De vereniging is voor mensen met scoliose (een aandoening aan de wervelkolom) en degenen die direct betrokken zijn bij iemand met scoliose, zoals ouders of partners. Daarnaast kunnen ook andere belangstellenden informatie verkrijgen.

Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP)

T: (035) 603 40 40
www.vsop.nl

Zorg BSO De Vrije Vogel

Blauwe Vogelweg 1
2333 VK Leiden
www.zorgbso.nl

Op De Thermiek locatie Blauwe Vogelweg bieden wij naschoolse opvang voor leerlingen tot en met twaalf jaar. De Vrije Vogel is op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 uur tot 19.00 uur. Op studiedagen en in vakanties op verzoek van ouders.

Bel De Vrije Vogel tijdens openingstijden:
T: Christa van der Born (06) 28 52 06 04 of mail naar:
E: info@zorgbso.nl