Visual

Oudercontact

Contact met ouders/verzorgers vinden we heel belangrijk op De Thermiek. Er zijn verschillende manieren waarop we dat invullen.

Mededelingen en afspraken

Als u mededelingen wilt doorgeven of een afspraak wilt maken, kunt u tijdens de schooltijden bellen naar de schoollocatie van uw kind (zie de telefoonnummers onderaan elke webpagina). De klassenteams staan u graag voor en na schooltijd of op afspraak te woord. Vragen over therapieën kunt u het beste stellen aan de betrokken therapeut.

Oudercontacten

We organiseren regelmatig ouderavonden en geven maandelijks nieuwsbrieven uit. Daarnaast organiseren we in oktober, februari en juni oudergespreksavonden. Op deze contactavonden staat de ontwikkeling van de leerling centraal. Leerlingen uit de bovenbouw zijn ook welkom bij deze gesprekken. Op deze manier werken we actief aan de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun eigen (leer)ontwikkeling.

Ouderplatform

Alle groepen maken gebruik van een digitaal ouderplatform. Hierop staat algemene informatie over de groep. Ook plaatsen we regelmatig foto’s. Specifieke informatie over leerlingen communiceren we bij voorkeur via de mail of telefonisch.

Huisbezoek

Bij leerlingen die nieuw zijn op school, gaat het klassenteam op huisbezoek. Doel hiervan is nadere kennismaking met de leefwereld van het kind. Een huisbezoek blijft ook mogelijk bij zittende leerlingen. Een leerkracht gaat in die situaties zelf met ouders in overleg over het doel van het huisbezoek.

Klassenouder

In alle groepen doen we jaarlijks een beroep op ouders voor de taak als klassenouder. Taken van een klassenouder kunnen zijn: hulp bieden bij festiviteiten en activiteiten op school en in de klas en klankbord zijn voor de medezeggenschapsraad (MR).

Informatie aan gescheiden ouders

Als ouder ontvangt u regelmatig informatie van de school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het handelingsplan, de nieuwsbrief en de schoolgids. De school heeft de wettelijke verplichting om beide ouders desgevraagd te informeren over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind aangaan. Deze informatieplicht is er niet wanneer dit niet in het belang is van het kind. In dat geval moet het schriftelijk bewijs hiervan (bijvoorbeeld een gerechtelijke uitspraak) aan de teamleider worden overlegd. Voor informatieverstrekking aan gescheiden ouders heeft De Thermiek een protocol:
Protocol informatieverstrekking bij gescheiden ouders.