Visual

Ons onderwijsaanbod

Wij bieden een veilige en stimulerende leeromgeving waarin de leerlingen zelfvertrouwen opdoen, een zo groot mogelijke zelfstandigheid ontwikkelen en hun leervermogen optimaal benutten.

De ontwikkelingsgebieden mondelinge en schriftelijke taal, rekenvaardigheden, sociale competentie, bewegingsvaardigheden bieden we in de verschillende leerroutes op een passend niveau aan. Een niveau dat aansluit bij de specifieke onderwijsbehoefte van het kind.

Begeleiden naar vervolgonderwijs

Het is ons doel om leerlingen op De Thermiek so cognitief, sociaal en fysiek te begeleiden zodat zij kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Waar mogelijk stimuleren wij de stap naar het regulier voortgezet onderwijs.

Passende vervolgbestemming

Op De Thermiek vso begeleiden wij de leerlingen naar een passende vervolgbestemming: dagbesteding, een (beschermde) arbeidsplek of een vervolgopleiding. Om leerlingen nog beter voor te bereiden op een geschikte plek op de arbeidsmarkt werken we nauw samen met de Korte Vlietschool binnen Prakijkcollege Het Metrum. Het Metrum biedt onderwijsinhoudelijk en arbeidsmatig meer mogelijkheden voor onze leerlingen.

Samen met reguliere vmbo

Voor so-leerlingen die de ambitie hebben uit te stromen naar het voortgezet onderwijs, is Vso Leystede (voorheen vso-vmbo De Thermiek) een goede volgende stap. Daar leren zij samen met leerlingen van het reguliere vmbo Boerhaavelaan. Zo hebben zij meer mogelijkheden in profielkeuze en nemen zij zoveel mogelijk deel aan regulier onderwijs in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Zij vormen samen Beroepscollege Leystede.