Visual

Ons onderwijsaanbod

De school verzorgt onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 18 jaar. Voor plaatsing op De Thermiek is een toelaatbaarheidsverklaring nodig, passend bij de doelgroep en de arrangementen die wij als school kunnen bieden.

Wij bieden onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke beperking, een chronische ziekte of niet aangeboren hersenletsel. Daarnaast kan er sprake zijn van (bijkomende) stoornissen zoals aandachtsstoornissen, autisme of een hechtingsproblematiek.

Leerlingen uit het basisonderwijs krijgen een schooladvies op basis van de resultaten door alle leerjaren heen. Leerlingen met een vmbo-advies kunnen terecht op het vso-vmbo van De Thermiek. Vanuit het so (speciaal onderwijs) van De Thermiek laten we leerlingen toe die leerroute 6 gevolgd hebben. De vakken op het vso-vmbo zijn gelijk aan de vakken op het reguliere vmbo-onderwijs. Het verschil met het reguliere onderwijs is dat wij de lessen in kleinere groepen geven, er een assistent aanwezig is voor ondersteuning en/of verzorging van de leerlingen en we de lesstof verspreiden over vijf jaar.

Het vmbo op De Thermiek kent een driejarige onderbouw. Deze verlenging dient vooral om leerlingen meer tijd te geven voor persoonsvorming en loopbaanoriëntatie.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het sociaal-emotioneel welbevinden van een leerling heeft veel invloed op de manier waarop hij functioneert. Daarom besteden wij daaraan binnen onze lessen veel aandacht. Een belangrijk doel hiervan is het weerbaarder maken van leerlingen.

Lessen persoonsvorming

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zicht krijgen op pesten en plaaggedrag en dat zij leren hoe zij daarmee om kunnen gaan. Op die manier leren zij goed voor zichzelf én voor de ander te zorgen. In de lessen persoonsvorming is specifieke aandacht voor de sociale vaardigheden van de leerlingen. Ze krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen en leren om te gaan met de mensen en de wereld om hen heen; zowel dichtbij als verder weg. We hebben ook een pestprotocol en een protocol onaanvaardbaar gedrag.

Rots & Water

We maken onder andere gebruik van de methode Rots & Water en het Stewardproject. Het doel van het Rots & Water-programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden, het bevorderen van het welzijn bij jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Stewardproject

Het Stewardproject gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de schoolomgeving. Leerlingen leren elkaar op een respectvolle manier aan te spreken op hun gedrag tijdens de pauzes. Alle leerlingen die in het komende schooljaar steward zijn en alle nieuwe leerlingen op school volgen hiervoor in de eerste schoolweken een training, verzorgd door ‘Op ijgen weize’.

De sociaal- emotionele ontwikkeling van leerlingen volgen we door het afnemen van de Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV).