Visual

Medewerkers

Onze medewerkers stimuleren een zo groot mogelijke zelfstandigheid van onze leerlingen. Zelf doen waar het kan, ondersteuning waar nodig.

Dit past ook bij het pedagogisch klimaat dat wij op het vmbo van De Thermiek nastreven. We willen de leerlingen zoveel mogelijk autonomie bijbrengen en hen laten merken dat zij competent zijn om taken uit te voeren. Het past ook bij de visie van Resonans, die richting wil geven en ruimte wil bieden aan haar medewerkers, uitgaande van het motto: ‘vakmanschap, meesters in gespecialiseerd onderwijs’. Hieronder een overzicht van onze professionals.

Docenten en onderwijsassistenten

De docenten zijn tweedegraads bevoegd of hebben een pabo-diploma. In de klas werken zij intensief samen met de onderwijsassistenten. De onderwijsassistenten bieden de benodigde zorg aan de leerlingen en ondersteunen het onderwijs, met name als er wordt gedifferentieerd naar niveau, tempo of interesse.

Gedragsdeskundige

Buiten het onderwijs ondersteunt de gedragsdeskundige de docenten door de inzichten uit de zorg en het onderwijs bij elkaar te brengen. Tevens is zij verantwoordelijk voor begeleiding van de leerlingen vanaf het moment van binnenkomst tot zij de school verlaten.

Intern begeleider

De intern begeleider ondersteunt de docenten bij de organisatie van het onderwijs door samen met de docenten te werken aan studiewijzers en werkvormen. Tevens is zij verantwoordelijk voor de doorgaande lijnen.

Teamleider

De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de kwaliteit van het onderwijs en rapporteert daarover aan de sectordirecteur.

Therapeuten

Vanuit Basalt revalidatie verzorgen therapeuten op school diverse therapieën voor leerlingen die dat nodig hebben. De teambesprekingen van Basalt, waarbij (naast de leerling en de ouders) ook de mentor, de IB’er en de gedragsdeskundige aanwezig zijn, vinden op school plaats.