Visual

Waar staan wij voor?

Met ons speciaal voortgezet onderwijs gaan wij uit van de mogelijkheden van onze leerlingen en bereiden we hen voor op hun toekomst.

In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) geven we les aan zeer moeilijk lerende leerlingen. Binnen die groep zijn er niveauverschillen. Voor iedereen stellen we een onderwijsplan op maat samen, zodat we leerlingen zo optimaal mogelijk voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijke toekomst. Op het gebied van wonen, arbeid of dagbesteding en vrije tijd. Dit is onze missie.

Van twaalf tot achttien

Op het vso zitten leerlingen van twaalf tot achttien jaar. Leerlingen zijn tot en met 16 jaar leerplichtig. Soms stromen jongeren voordat zij 18 jaar worden uit naar dagbesteding. Veel leerlingen blijven tot het eind van het schooljaar waarin ze 18 jaar zijn geworden op school en verlaten de school als 19-jarige.

Wat leren de jongeren?

De jongeren leren onder andere rekenen, lezen en de Nederlandse taal waar dat kan. Bij de uitstroomprofielen dagbesteding en arbeid besteden we steeds meer aandacht aan praktische vaardigheden, arbeidsvoorbereiding en zelfredzaamheid. Voor het uitstroomprofiel vervolgonderwijs blijft het accent liggen op de theoretische vakken. Vanaf het derde leerjaar krijgt de stage hier een grote plek.

Partners in onderwijs

Omdat het niveau van de leerlingen van De Thermiek erg kan verschillen, zijn er meerdere scholen binnen Resonans waar de leerlingen voortgezet speciaal onderwijs kunnen volgen.