Visual

Onderwijsinhoud

Op De Thermiek werken we aan kennis en vaardigheden, zoals rekenen en taal, en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen

Inhoud leerroute 1-2

In deze groep werken we met de Plancius-leerlijnen. Deze leerlijnen zijn gemaakt voor leerlingen met een IQ tot 35 en sluiten aan bij de CED-leerlijnen ontwikkeld voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk).

De Plancius-leerlijnen zijn een hulpmiddel voor het planmatig werken. In leerroute 1-2 zijn deze gericht op:

  • Communicatie
  • Zelfredzaamheid
  • Sensomotoriek
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Spel
  • Eenvoudig en functioneel

Het onderwijszorgprogramma binnen leerroute 1-2 kent een geheel eigen opzet. Eenvoudig, functioneel en gericht op deelname in de omgeving. Onderwijs, zorg en behandeling zijn zo veel mogelijk geïntegreerd.

Ervaar het maar Ook werken we met verschillende thema’s. We gebruiken daarbij de methode ‘Ervaar het maar’. Ouders, groepsleiding en therapeuten werken daarbij nauw samen. Door samen te werken, krijgen we meer inzicht in de mogelijkheden van de leerling met een ernstig meervoudige beperking.

De kracht van de herhaling

Bij een aantal leerlingen ligt het accent sterk op lichamelijk en gevoelsmatig welbevinden. Iedere dag bieden we op hetzelfde tijdstip en op dezelfde manier een bepaalde activiteit aan. Herhaling is de kracht om de ontwikkeling in gang te zetten.

Inhoud leerroute 3 en 4

De leerlingen van leerroute 3 en 4 werken binnen het vso-uitstroomprofiel dagbesteding aan specifieke kennis en vaardigheden. In de onderbouw gaat dat onder meer om rekenen, taal en sociale vaardigheden. In de midden- en bovenbouw verschuift het accent meer naar ‘wonen’, ‘werken’ en ‘vrije tijd’. De leerlijnen mens, natuur en techniek en mens en maatschappij staan centraal. De leerlingen oefenen praktische vaardigheden zoals koken, huishoudkunde en het beheren van een winkel.

Interne stages

In de middenbouw beginnen we met interne stages. De leerlingen zijn dan tussen de veertien en zestien jaar. De stages zijn een belangrijk onderdeel van het lesprogramma in de middenbouw. Er is veel aandacht voor zelfstandig werken en de werkhouding. Als de leerlingen zestien zijn, doen zij een arbeidsinteressetest.

Leren op locatie

Heeft de leerling een goede werkhouding? Is hij zelfstandig genoeg? En heeft hij een goede handfunctie? Dan kan de leerling in aanmerking komen voor ‘leren op locatie’ (LOL). Deze werkplekken hebben we samen met de Korte Vlietschool en het Auriscollege ontwikkeld. Leerlingen werken in kleine groepen buiten hun eigen school of op een LOL-werkplek op de eigen school. Dat doen zij onder leiding van een medewerker van één van de scholen. Het doel is oriëntatie op werkinteresse en mogelijkheden. Ook werken de leerlingen aan algemene en specifieke arbeidscompetenties. Zoals zelfstandig werken, samenwerken, taakaanpak en reflectie op werk

Bovenbouwstages binnen de dagbesteding

De bovenbouwstages markeren de overgang naar wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap. De jongeren gaan samen met de ouders, groepsleiding en de stagecoördinator een keuze maken voor een vorm van dagbesteding. Gekeken wordt naar de wensen en de kennis en vaardigheden die nodig zijn. Leerlingen van 17 en 18 jaar kunnen stage(s) lopen binnen de dagbesteding waar de voorkeur naar uitgaat. Zo kunnen zij ervaren of dit een passende werkplek voor hen is.