Visual

Extra ondersteuning

Op het so kunnen we op verschillende manieren extra ondersteuning bieden. Per leerling bekijkt De Thermiek wat nodig is.

Rekenspecialist

Een van de leerkrachten heeft zich gespecialiseerd in het vakgebied rekenen. Vanuit haar specialisatie kan zij van toegevoegde waarde zijn voor het rekenonderwijs op De Thermiek. De taken van de rekenspecialist liggen met name op gebied van meedenken in beleid, ondersteuning van het team op het gebied van rekenonderwijs en de begeleiding van individuele leerlingen met forse rekenproblematiek. Binnen onze school wordt deze taak ingevuld door Petra Bosch.

School Video Interactie Begeleiding

Het maken en bespreken van gerichte video-opnames (SVIB beeldcoach) is één van de methodieken die de school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Aan de hand van korte video-opnamen kijken we naar klassenorganisatie, omgaan met elkaar en de manier van lesgeven. We zetten SVIB in om de leerkrachten te coachen bij hun onderwijstaak. De opnamen worden met de leerkracht of onderwijsbegeleider nabesproken.

Nederlands als Tweede taal

Er zijn leerlingen op school die het Nederlands niet voldoende beheersen. Zij hebben een andere taal als moedertaal geleerd. Er is een NT2-leerkracht (Nederlands als tweede taal) op school werkzaam die deze leerlingen op advies van de groepsleerkracht en/of intern begeleider kan ondersteunen in het leren van Nederlands. De NT2-leerkracht stimuleert het vergroten van de taalvaardigheid door extra kijk-, luister-, spel-, lees, en schrijfactiviteiten aan te bieden. Voor het NT2-onderwijs maken we gebruik van de methode ‘Horen, zien en schrijven’. NT2-onderwijs wordt gegeven door Els Spook.

Remedial teaching

Binnen het so leerroute 5-6 en 4-5 zetten we leraarondersteuners in voor taal, lezen en rekenen. Leerlingen kunnen individueel of in kleine groepjes kortdurend extra oefening aangeboden krijgen om de leerstof beter te beheersen. Dit gebeurt veelal buiten de klas. In de klas biedt ook de onderwijsassistent onderwijsondersteunende begeleiding aan, onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Deze taak wordt vervuld door Anneke Vijlbrief.