Visual

Vervolgonderwijs

Na het speciaal onderwijs stromen leerlingen door naar het regulier voortgezet onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs.

Of zij naar het vo of vso gaan is afhankelijk van hun ontwikkeling, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Per leerroute verschilt de uitstroom. De leerlingen zijn dan twaalf jaar.

Leerroute 1 a en 1b

Leerlingen in leerroute 1 stromen door naar het vso-uitstroomprofiel dagbesteding. Vanaf hun achttiende jaar stromen deze leerlingen uit naar een vorm van dagbesteding gericht op beleving.

Leerroute 2 en 3

Leerlingen in leerroute 2 en 3 stromen door naar het vso-uitstroomprofiel dagbesteding. Vanaf hun achttiende jaar stromen deze leerlingen uit naar een vorm van dagbesteding gericht op activiteiten.

Leerroute 4

Leerlingen in leerroute 4 komen vanaf twaalf jaar in aanmerking voor het vso-uitstroomprofiel dagbesteding en beschutte arbeid. Vanaf hun achttiende jaar stromen deze leerlingen uit naar een vorm van arbeidsmatige dagbesteding.

Leerroute 5a

De so-leerlingen van leerroute 4 stromen doorgaans uit naar het praktijkonderwijs op het Praktijkcollege Het Metrum of naar het reguliere praktijkonderwijs. Na het vso kunnen leerlingen doorstromen naar een mbo-opleiding, (beschermde) arbeid of naar een dagactiviteitencentrum.

Leerroute 6

We streven naar een eindniveau in het so dat gelijk is aan het basisonderwijs. Na het so stromen leerlingen door naar regulier vo of vso-vmbo. Vso-vmbo-onderwijs kan gevolgd worden op Vso Leystede. Na het vso-vmbo stromen leerlingen over het algemeen door naar een vervolgopleiding op mbo-niveau. En bij uitzondering soms direct naar werk.

Aanmelden Zorgloket

De Thermiek meldt begin oktober alle schoolverlaters van leerroute 5 en 6 die vanuit het so doorstromen naar het voortgezet (speciaal) onderwijs aan bij het Zorgloket van het samenwerkingsverband. We lichten ouders hierover in. In oktober wordt het drempelonderzoek en de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau toets) afgenomen op school. Dit is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een beschikking leerwegondersteunend (LWOO) of praktijkonderwijs (PrO).

In december ontvangt De Thermiek een advies van het zorgloket over het vervolgonderwijs van de aangemelde leerlingen. Het zorgteam van De Thermiek formuleert daarna op grond van dit advies en de eigen bevindingen en toetsresultaten het schooladvies dat we in januari met ouders bespreken. De ouders melden hun zoon of dochter vervolgens zelf aan bij de v(s)o-school van hun voorkeur. Deze school krijgt na toestemming van ouders inzage in het digitale overdrachtsdossier van de leerling en bepaalt of zij de leerling aanneemt en of zij een beschikking voor extra hulp aanvraagt. De leerlingen die mogelijk kunnen doorstromen naar vmbo of hoger niveau nemen deel aan de cito-eindtoets. Als de uitslag van de cito-eindtoets in april aanleiding geeft om het schooladvies naar boven bij te stellen, is dit in overleg met ouders mogelijk.