Visual

Over de groepen

Op De Thermiek delen we de groepen wat anders in dan in het reguliere onderwijs. We werken niet met jaarklassen, maar we kijken naar de mogelijkheden van de leerlingen

In het so stromen ieder jaar nieuwe leerlingen van verschillende leeftijden in. Daardoor wisselen de groepen ieder jaar van samenstelling. En ieder jaar stemmen wij de groepsplannen opnieuw af. Zo passen de plannen zo goed mogelijk bij het leerniveau van de nieuwe groep. Daarbij blijft het leerprogramma van de individuele leerling hetzelfde.

Waar letten wij op?

Als we de groepen samenstellen, kijken we naar:

  • leeftijd, leerprestaties en leerniveau;
  • sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • zorgbehoefte;
  • andere specifieke aspecten .

Wanneer veranderen we de groepen?

Meestal verandert de groep aan het begin van het nieuwe schooljaar. Soms kan de groep ook tussendoor veranderen. Dit overleggen we altijd eerst met de ouders.

Van kleutergroep naar so-groep

Wij bespreken de leerlingen die per januari van het volgende schooljaar zes jaar zijn. Soms blijft het kind een jaar extra in de kleutergroep. Dat overleggen we altijd met de ouders.

Van so-groep naar vso-groep

We bespreken de leerlingen die per januari van het volgende schooljaar twaalf jaar zijn. Ook hier geldt dat de leerling een jaar extra in het so kan doen als dat beter is. Voor leerlingen die naar het vso gaan, vraagt u een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband.

Voor iedere groep een vogelnaam

De groepen hebben vogelnamen. Daarbij maken we onderscheid naar leeftijd. De so-onderbouwgroepen hebben namen van vogels die dichtbij huis te zien zijn. De so-bovenbouwgroepen hebben namen van roofvogels. En de vso-groepen hebben namen van trekvogels.