Visual

Onderwijs so-groepen

In de so-groepen (6 tot 12-jarigen) besteden we veel aandacht aan Nederlands en rekenen, maar ook vakken als sport en wereldoriëntatie zijn nodig om leerlingen voor te bereiden op vervolgonderwijs en een plek in de maatschappij.

We werken met methodes die voldoen aan de kerndoelen van het regulier basisonderwijs. Als speciaal onderwijs hebben wij extra ‘leergebiedoverstijgende kerndoelen’. Die extra doelen gaan bijvoorbeeld over ‘leren leren’ of het omgaan met klasgenootjes. Ook werken we aan de brede ontwikkeling van de leerling. Zoals werkhouding, sociale redzaamheid, samenwerken en zelfstandigheid.

So-combinatiegroep leerroute 1, 2 en 3

De IJsvogels

Binnen de leerroute 1, 2 en 3 bieden we activiteiten aan met een functioneel karakter die gericht zijn op participatie in de omgeving. In deze groep wordt gebruik gemaakt van de Plancius leerlijnen en de CED-leerlijnen. De methodiek ‘Ervaar het maar’ worden gebruikt om de motoriek, zintuigen en communicatie te stimuleren. Voor alle leerlingen wordt een individueel plan opgesteld.

S0-groepen leerroute 2, 3 en 4

De Vinken, De Zeearenden en De Uilen

Binnen deze leerroutes bieden we activiteiten zoveel mogelijk aan binnen de betekenisvolle context van het thema. Voor de leerlingen van leerroute 2 en 3 gebruiken we pictolezen. Bij rekenen ligt het accent op het leren herkennen van hoeveelheden en het vergelijken ervan. Ook ontwikkelen de leerlingen tijdsbesef en zij leren tijdsbegrippen. Zij herkennen geld als betaalmiddel en leren dat geld ‘waarde’ heeft. Ook besteden we aandacht aan het ontwikkelen van kennis, inzicht en vaardigheden in ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relaties. Voor leerroute 4 gebruiken we de CED-leerlijnen voor taal, lezen en schrijven. Ook gebruiken we methodes zoals: ‘Met jou kan ik lezen en schrijven’, ‘Lezen moet je doen’, ‘Op jou kan ik rekenen’ en ‘Maatwerk’.

So-combinatiegroepen leerroute 4 en 5a

De Lijsters, De Valken en De Sperwers

We werken met combinatiegroepen leerroute 4-5a.

Hierin kunnen we leerlingen plaatsen:

 • van leerroute 4: als zij sociaal en verbaal vrij sterk zijn en kunnen profiteren van het aanbod van leerroute 5a;
 • van leerroute 5a: als zij meer baat hebben bij een kleinere groep en beter werken in een aangepast tempo met een meer thematisch aanbod;
 • leerlingen waarvan nog niet vaststaat of zij op leerroute 4 of 5a uitstromen.

Het programma bestaat uit een mix van methodisch aanbod en thematisch werken met de CED-leerlijnen.

So-combinatiegroepen leerroute 5a, 5b, 6 en 7

De Zwanen, De Meeuwen, De Condors, De Kiekendieven, De Buizerds en De Haviken

In deze leerroutes geven we les in de volgende vakken:

 • mondelinge en schriftelijke taal
 • rekenen
 • computervaardigheden
 • wereldoriëntatievakken (aardrijkskunde, schrijven, geschiedenis, biologie, natuur en techniek en oriëntatie op levensbeschouwelijke vorming)
 • creatieve vakken
 • gymnastiek/zwemmen
 • gezond en redzaam gedrag
 • oriëntatie op de samenleving
 • burgerschapskunde
 • verkeer
 • Engels (alleen in de bovenbouw)

Welke methodes gebruiken wij?

 • Taal: Taal Op Maat
 • Spelling: Spelling op Maat
 • Schrijfonderwijs: ‘Schrijven leer je zo!’
 • Computervaardigheden: Typeworld
 • Aanvankelijk lezen: Lijn 3
 • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
 • Voor voortgezet technisch lezen komt er een nieuwe methode
 • Rekenen: Alles Telt. Rekenen geven we groepsdoorbrekend. Zo kunnen we effectief inspelen op de niveauverschillen in de groepen
 • Wereldoriëntatie: bieden we thematisch aan, waarbij we gebruikmaken van methodisch materiaal
 • Verkeerlessen: methode van Vellig Verkeer Nederland