Visual

Leerroutes

Ieder kind is anders. Afhankelijk van de leeftijd, mogelijkheden en het cognitief niveau stromen leerlingen in bij een groep die aansluit bij hun kennis en sociale beleving.

Is de leerling toegelaten op De Thermiek? Dan bepalen we welke leerroute deze leerling volgt. Ook bepalen we wat zijn perspectieven zijn. En op welk niveau wij verwachten dat het kind uitstroomt.

We gebruiken leerroutes om het ontwikkelingsperspectief van de leerling helder te maken. Het is een middel om:

 • Het onderwijsaanbod te bepalen, zowel individueel als groepsgewijs;
 • De resultaten van het onderwijsaanbod beter te kunnen meten;
 • De ontwikkelingen van leerlingen beter te kunnen volgen;
 • Het verwachtingspatroon van ouders en school beter op elkaar af te stemmen.

De commissie van begeleiding stelt op basis van het ontwikkelingsperspectief van de leerling de keuze in onderwijs- en zorgaanbod vast. Dit kan later bijgesteld worden, afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling.

Landelijk doelgroepenmodel

Dit model is ontwikkeld om per individuele leerling de hoogst mogelijke ambitie te bepalen en vooral om deze beter inzichtelijk te maken. Ook helpt het om te bepalen wat het beste uitstroomniveau is voor de leerling. En het verbetert de communicatie met ouders en andere belanghebbenden, zoals de Onderwijsinspectie en samenwerkingspartners. De Thermiek werkt volgens het landelijk vastgestelde doelgroepenmodel. Hieronder staan de leerroutes uitgewerkt.

Leerroute 1 – uitstroomperspectief vso-zml

Leerlingen in leerroute 1 zijn leerlingen met motorische beperkingen in combinatie met een ernstige verstandelijke beperking (IQ <20) of een verstandelijke beperking in combinatie met een bijkomende stoornis. Deze leerlingen behoren tot de zogeheten emb-doelgroep (ernstig meervoudig beperkt). Zij hebben een TLV categorie 3- toekenning. De leerlingen krijgen onderwijs in een kleine groep met vaste begeleiders en therapeuten. In deze leerroute ligt de nadruk op communicatie, zelfredzaamheid, sensomotorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en spelontwikkeling.

Overige kenmerken zijn:

 • de leerling is minimaal 7 jaar;
 • de leerling is voor een optimale ontwikkeling altijd aangewezen op individuele hulp;
 • de leerling heeft veel structuur en therapeutische ondersteuning nodig;
 • de leerling is gebaat bij een veilige omgeving met veel rust en continuïteit;
 • de leerinhouden hebben een functioneel karakter en zijn gericht op participatie in de omgeving;
 • behoefte aan een kleine groep van maximaal 6 leerlingen en intensievere samenwerking met het revalidatiebehandelteam.

In deze groepen wordt een specifiek onderwijsprogramma geboden.

Leerroute 2 – uitstroomperspectief vso-zml

Leerlingen in leerroute 2 zijn leerlingen met een motorische beperking in combinatie met een ernstige verstandelijke beperking (IQ 20-35) of een verstandelijke beperking in combinatie met een bijkomende stoornis. Zij hebben een TLV categorie 3-toekenning. De leerstijl van deze leerlingen is pragmatisch. Zij zetten sensomotoriek in als basis om het geleerde te verwerken. Sensomotoriek gaat om bewegen, proeven, ruiken, aanraken, manipulerenen langdurig fysiek verkennen.

Overige kenmerken zijn:

 • de leerling is voor een optimale ontwikkeling altijd aangewezen op individuele hulp;
 • de leerling heeft veel structuur en therapeutische ondersteuning nodig;
 • de leerling is gebaat bij een veilige omgeving met veel rust en continuïteit;
 • de leerinhouden hebben een functioneel karakter en zijn gericht op participatie in de omgeving;
 • behoefte aan een kleine groep van maximaal 6 leerlingen en intensievere samenwerking met het revalidatiebehandelteam.

In deze groepen wordt een specifiek onderwijsprogramma geboden.

Leerroute 3 – uitstroomperspectief vso-zml

Leerlingen in leerroute 3 zijn leerlingen met een lichamelijke beperking en een matige verstandelijke beperking (IQ 35–50) met soms bijkomende stoornissen/problemen en een TLV categorie 3-toekenning. Voor leerlingen in leerroute 3 is een indicatie voor revalidatiebehandeling of medische zorg nodig om in aanmerking te komen voor plaatsing op De Thermiek. De leerstijl is egocentrisch, ze willen leren wat nut heeft om zich zo zelfstandig mogelijk te ontwikkelen. Ze leren van onderwerpen binnen hun eigen belevingswereld en vooral in praktische situaties met concreet materiaal. Het niveau van schoolse vaardigheden komt maximaal tot eind groep 3 van het basisonderwijs.

Overige kenmerken zijn:

 • bij deze leerling ontbreken de voorwaarden voor het leren van ‘schoolse’ vakken, zoals lezen en rekenen;
 • de leerling heeft interesse in mensen en activiteiten, is gericht op de ander en op communicatie;
 • de leerling heeft een bepaalde mate van zelfredzaamheid;
 • aangepaste leeromgeving nodig: aangepaste materialen, therapeutische onderwijsondersteuning, is aangewezen op een groepsgrootte van 7 leerlingen.

Leerroute 4 – uitstroomperspectief vso-zml

Leerlingen in leerroute 4 zijn leerlingen met zowel een lichamelijke beperking als een lichte verstandelijke beperking (IQ van 50-60). Voor leerlingen in leerroute 4 is een indicatie voor revalidatiebehandeling of medische zorg nodig om in aanmerking te komen voor plaatsing op De Thermiek. Deze leerlingen leren door langdurig te doen en in de praktijk te oefenen. Het leren van de schoolse, meer abstracte vaardigheden vraagt veel oefenen en herhalen.

Overige kenmerken zijn:

 • soms is er sprake van bijkomende stoornissen waardoor een leerling functioneert op zeer moeilijk lerend (zmlk)-niveau;
 • de leerling toont interesse in cijfers en letters en er is een beperkte mate van opdrachtgerichtheid;
 • de leerling is in staat om methodisch lees- en reken- onderwijs te volgen op zmlk-niveau;
 • het te verwachten eindniveau in het so op 12-jarige leeftijd ligt voor de vakgebieden lezen en rekenen op het niveau van groep 3 of begin groep 4;
 • aangepaste leeromgeving nodig: aangepaste materialen, therapeutische onderwijsondersteuning, is aangewezen op een groepsgrootte van 7-9 leerlingen.

Leerroute 5a – uitstroomperspectief Praktijkonderwijs

Leerlingen in leerroute 5a zijn leerlingen met een lichamelijke beperking of een langdurige (somatische) ziekte, een beneden gemiddelde intelligentie (IQ 60-80) en een TLV categorie 1, 2 of 3.

Overige kenmerken zijn:

 • de leerling toont belangstelling voor schoolse vaardigheden en laat een ontwikkeling zien op de verschillende vakgebieden (observatie leerkracht/ leeropbrengsten);
 • de leerling is in staat om zelfstandig een kleine taak te maken en is hierin leerbaar;
 • de leerling kan groepsinstructie opnemen;
 • de leerling kan een relatie aangaan met andere kinderen;
 • de leerling kan een deel van de leerstof van het basisonderwijs opnemen in een langzamer tempo met als eindniveau eind groep 4 tot en met eind groep 5 van het basisonderwijs;
 • de leerling kan functioneren in een groep van 12-14 leerlingen.

Aan leerlingen van leerroute 5a worden de basisschoolvakken aangeboden op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Hierbij wordt naast de gewone basisschoolmethoden ook gebruik gemaakt van speciale methoden.

Leerroute 5b – uitstroomperspectief vmbo-bbl

Leerlingen in leerroute 5b zijn leerlingen met een lichamelijke beperking of een langdurige (somatische) ziekte, een gemiddelde of laaggemiddelde intelligentie (IQ 80-90) en een TLV categorie 1 of een TLV categorie 2.

Overige kenmerken zijn:

 • de leerling toont belangstelling voor schoolse vaardigheden en laat een ontwikkeling zien op de verschillende vakgebieden (observatie door de leerkracht/ leeropbrengsten);
 • de leerling is in staat om zelfstandig een taak te maken gedurende minimaal 10 minuten en is hierin leerbaar;
 • de leerling kan de leerstof van de basisschool verwerken met als minimaal te verwachten eindniveau eind groep 6 van het basisonderwijs;
 • de leerling heeft geen ondersteunende begeleiding nodig met betrekking tot de omgang met anderen, kan functioneren in een groep van 12-14 leerlingen.

Aan leerlingen in leerroute 5b wordt het basisonderwijsprogramma bij voorkeur in het tempo van de basisschool aangeboden.

Leerroute 6 – uitstroomperspectief vmbo-kbl of vmbo-gtl

Leerlingen in leerroute 6 zijn leerlingen met een lichamelijke beperking of een langdurige (somatische) ziekte, een gemiddelde of laaggemiddelde intelligentie (IQ 90-110) en een TLV categorie 1 of een TLV categorie 2. De leerling concretiseert veel en zoekt voorbeelden, als de leerstof praktisch toepasbaar is, is de leerling gemotiveerd en makkelijk aan te sturen.

Overige kenmerken zijn:

 • de leerling toont belangstelling voor schoolse vaardigheden en laat een ontwikkeling zien op de verschillende vakgebieden (observatie door de leerkracht/ leeropbrengsten);
 • de leerling is in staat om zelfstandig een taak te maken gedurende minimaal 10 minuten en is hierin leerbaar;
 • de leerling kan de leerstof van de basisschool verwerken met als minimaal te verwachten eindniveau midden groep 7 van het basisonderwijs;
 • de leerling heeft geen ondersteunende begeleiding nodig met betrekking tot de omgang met anderen, kan functioneren in een groep van 12-14 leerlingen.

Aan leerlingen in leerroute 6 wordt het basisonderwijsprogramma bij voorkeur in het tempo van de basisschool aangeboden.

Leerroute 7 – uitstroomperspectief minimaal havo

Leerlingen in leerroute 7 zijn leerlingen met een lichamelijke beperking of een langdurige (somatische) ziekte, een bovengemiddeld IQ (> 110) en een TLV categorie 1 of een TLV categorie 2. De leerstijl van de leerling is betekenisgericht. De leerling zoekt naar inzicht en samenhang, wil zelf structuur aanbrengen, kan hoofd- en bijzaken onderscheiden en kan goed zelfstandig werken.

Overige kenmerken zijn:

 • de leerling toont belangstelling voor schoolse vaardigheden en laat een ontwikkeling zien op de verschillende vakgebieden (observatie door de leerkracht/ leeropbrengsten);
 • de leerling is in staat om zelfstandig een taak te maken gedurende minimaal 10 minuten en is hierin leerbaar;
 • de leerling kan de leerstof van de basisschool verwerken met als minimaal te verwachten eindniveau midden groep 8 van het basisonderwijs;
 • de leerling heeft geen ondersteunende begeleiding nodig met betrekking tot de omgang met anderen, kan functioneren in een groep van 12-14 leerlingen.

Aan leerlingen in leerroute 7 wordt het basisonderwijsprogramma bij voorkeur in het tempo van de basisschool aangeboden.