Visual

Ons onderwijsaanbod

Op De Thermiek vinden we het belangrijk om uw kind met een passend onderwijsaanbod optimaal tot ontwikkeling te laten komen.

Daarom stemmen we ons aanbod af op de behoeften en capaciteiten van uw kind. De niveaus van de leerlingen lopen uiteen van zeer moeilijk lerend tot en met bovengemiddeld in het so (basisschoolleeftijd).

Richtlijn onderwijsaanbod

Wij gebruiken de leerlijnen van het Centrum Educatieve Dienst. Deze leerlijnen geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van hun schooltijd. Verder werken we volgens het landelijk vastgestelde doelgroepenmodel van Sectorraad GO. Dit model is ontwikkeld om per individuele leerling de hoogst mogelijke ambitie te bepalen en vooral om deze beter inzichtelijk te maken. Het model deelt leerroutes in. Elke leerroute kent een specifiek onderwijsprogramma en leerniveau. We bieden onderwijs aan op verschillende niveaus en met verschillende uitstroomperspectieven. Zo hebben we leerlingen die na het so doorstromen naar het vso uitstroomprofiel belevingsgerichte dagbesteding en ook leerlingen die uitstromen naar regulier voortgezet onderwijs, veelal vmbo. Voor leerroutes 1-2 en 3 gebruiken wij ook andere leerlijnen die meer gericht zijn op zelfredzaamheid en communicatie (Plancius-leerlijnen). De leerroutes gebruiken wij als richtlijn voor ons onderwijsaanbod.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het sociaal-emotioneel welbevinden van een leerling heeft veel invloed op de manier waarop hij functioneert. Daarom besteden wij daar veel aandacht aan.

Hoe doen wij dat?

Dit doen wij onder andere via spel, gesprek en creativiteit. Doel van deze lessen is om leerlingen weerbaarder te maken. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en ze leren omgaan met de mensen en de wereld om hen heen.

Alle kinderen zijn kanjers!

Met de leerlijn ‘sociale competentie’ brengen we de ontwikkeling van de leerling in kaart. We stellen doelen op en evalueren deze. In alle so-groepen bieden we de Kanjertraining aan. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker. Het onderwijsteam van het so is hierin geschoold. De lessen vormen een vast onderdeel binnen het lesprogramma.

Veel extra aandacht voor pesten

We vinden het belangrijk dat leerlingen meer zicht krijgen op pesten en plaaggedrag. En dat zij leren hoe zij daarmee om kunnen gaan. Zo leren zij goed voor zichzelf te zorgen. Daarom besteden we gericht aandacht aan het voorkomen en bestrijden van pestgedrag. De groepsleiding begeleidt het buitenspelen en we leren de kinderen samenspelen bij het bewegingsonderwijs. Op onze oudersite Parro is de gedragscode inclusief de routekaart bij pesten te lezen.

Geef me de vijf

Op De Thermiek hanteren we verder de ‘Geef me de vijf’-methodiek. Het is een methodiek om leerlingen met autisme en andere kinderen die veel structuur nodig hebben, zich zoveel mogelijk te laten ontwikkelen zoals elk ander kind. Het brengt rust in de klas en daar profiteren alle kinderen van. Wij leren bij autistische leerlingen hoe we hun ‘ik’ kunnen ontwikkelen en hoe ze van persoonsafhankelijk, zelfstandig worden. We leren hen leven in plaats van overleven!