Visual

Praktische informatie

Via het menu aan de rechterkant van deze pagina vindt u informatie over praktische zaken, zoals het rooster en de lestijden. Hieronder leest u meer over ziek melden en verlof aanvragen.

Ziek melden / verzuim

Is uw zoon/dochter ziek? Geef dit dan door aan het secretariaat van school via telefoonnummer (071) 517 50 11. Dit doet u voordat de school begint. Meld uw kind bij ziekte of afwezigheid ook zelf af bij het taxibedrijf, indien uw zoon/dochter gebruikmaakt van leerlingenvervoer.

Meldt uw zoon of dochter ook af bij Basalt

Kan uw zoon/dochter niet op school komen op een dag dat er therapieën zijn? Dan vragen wij u om uw kind ook af te melden bij het Basalt revalidatiecentrum. Dit kan bij het Inschrijfbureau van Basalt via telefoonnummer (071) 519 52 70.

Verlof

Wilt u verlof aanvragen buiten de normale schoolvakanties om? Vult u dan dit verlofformulier in. U levert het ingevulde formulier in bij de afdelingsdirecteur van uw kind. Verlofaanvragen handelen wij af op basis van de algemene verlofregeling.

Wilt u langer dan tien dagen verlof?

Voor verlof van meer dan tien dagen overleggen wij met het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland. Vraag verlof altijd van tevoren aan!

Is uw kind niet op school zonder opgave van reden of zonder toestemming? Dan zien wij dit als ongeoorloofd verzuim. Ongeoorloofd verzuim moeten wij melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin uw kind woont. De Thermiek hanteert een verzuimprotocol.