Visual

Ouderbijdrage

Voor extra activiteiten vragen we een ouderbijdrage. De MR moet instemmen met de hoogte van de ouderbijdrage. Ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een schrijven over de betaling hiervan.

Vrijwillige bijdrage

De school vraagt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Dit geld besteden we aan festiviteiten zoals Sinterklaas en de sportdagen. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Ouders hoeven bij niet betalen geen reden op te geven aan de school.

Andere kosten

Schoolreis/kamp so

Op het so gaan de leerlingen jaarlijks op schoolreis. Een aantal groepen gaat op een meerdaagse schoolreis, het zogeheten schoolkamp. Als ouders problemen hebben met betaling van de ouderbijdrage voor schoolreis of schoolkamp, kunnen zij contact opnemen met de teamleider of het secretariaat van de school. De bijdrage voor het schoolkamp is mede afhankelijk van het programma en de locatie. Ouders krijgen een brief met meer informatie.

Schoolkamp/excursies vso

We organiseren één keer per drie jaar een schoolkamp voor de vso-leerlingen uit enkele leerroutes. De bijdrage voor het schoolkamp is mede afhankelijk van het programma en de locatie. Ouders krijgen een persoonlijke brief met meer informatie. Daarnaast organiseren wij maximaal drie excursies per jaar per groep. De excursie is vaak gekoppeld aan het thema waaraan de groep op dat moment werkt. We vragen hiervoor per excursie een beperkte ouderbijdrage. De leerkracht informeert u hierover.

Let op!

Aanvullend op wat in de schoolgids 2021-2022 vermeld staat, zijn de bijdragen voor het schoolreisje, het schoolkamp en de excursies ook vrijwillig, worden er geen leerlingen uitgesloten van deelname en hoeven ouders zich niet te verantwoorden bij de schoolleiding wanneer ze niet kunnen of willen betalen voor de deelname van hun kind. Wanneer ouders een betalingsregeling willen treffen, kunnen ze contact opnemen met de afdelingsdirecteur. Het zonder overleg thuishouden van een kind blijft ongeoorloofd verzuim en moeten we melden aan de leerplichtambtenaar.