Visual

Medezeggenschap

De MR overlegt met de schoolleiding over bijvoorbeeld verbeteringen in het onderwijs, de besteding van gelden, verandering van klassenindeling en de veiligheid op school.

De MR werkt volgens de Wet medezeggenschap onderwijs. De raad vergadert vijf tot zes keer per jaar. De schoolleiding maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt wel deel aan het algemene gedeelte van de vergadering. Klik hier voor een overzicht van de MR-leden.

Het MR-reglement en de notulen van de vergaderingen liggen voor ouders en personeel ter inzage. Van elke vergadering maakt de MR een korte samenvatting die we opnemen in de oudernieuwsbrief en het personeelsbulletin. MR-vergaderingen zijn voor ouders toegankelijk. Wilt u een vergadering van de MR bijwonen? U bent van harte welkom. U kunt dat via het secretariaat van de school kenbaar maken.

Contact met de MR

Heeft u vragen of zijn er zaken die u bij de MR wilt aangeven dan kunt u de MR bereiken via het algemene mailadres: mr@dethermiek.nl.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Zaken die alle scholen van Resonans aangaan, bespreekt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit een afvaardiging van de MR-en van de Resonans-scholen. De raad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Lees meer over de GMR op de website van Resonans.

Ondersteuningsplanraden

Namens Resonans zitten ouders en medewerkers in de ondersteuningsplanraden. Een overzicht hiervan staat op de website van Resonans. Deze raden hebben instemmingsrecht op het ondersteuningsplan dat de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs minimaal eens per vier jaar maken. Hierin staat hoe het samenwerkingsverband passend onderwijs voor iedere leerling realiseert. Een onderdeel is de wijze waarop het samenwerkingsverband extra ondersteuning toekent en leerlingen verwijst naar het speciaal onderwijs.