Visual

Klachten

Alles wat we doen bij De Thermiek is mensenwerk. We kunnen dus ook fouten maken. Klachten nemen we uiterst serieus.

Bespreken met betrokkene

Heeft u het gevoel dat een kwestie met een medewerker nadere aandacht verdient, dan waarderen wij het als u deze bespreekt met de betreffende medewerker. In situaties omtrent de groep kan dit met de groepsleiding. Indien u er samen niet uitkomt, kunt u de afdelingsdirecteur bij het gesprek betrekken.

Indien het een therapie betreft, kunt u de kwestie met de therapeut bespreken. Als er problemen zijn in communicatie en samenwerking met één van de therapeuten verwijzen wij u mogelijk naar het management van het revalidatiecentrum. Therapeuten vallen niet onder het bevoegd gezag van de school.

Interne vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersonen op het so/vso Blauwe Vogelweg zijn:
Trees Noordhuis, IB’er – tnoordhuis@dethermiek.nl.
Lieke Rasker, gedragsdeskundige – lrasker@dethermiek.nl.
Agaat van Leeuwen, gedragsdeskundige – avanleeuwen@dethermiek.nl.

Zij zijn telefonisch via het secretariaat te bereiken.

Externe vertrouwenspersoon

Renate Uddin is de externe vertrouwenspersoon. Zij kan zowel door de ouders als de leerkrachten benaderd worden bij ongewenst gedrag om over situaties mee te denken en te adviseren.
Zij is te bereiken via telefoonnummer (06) 16 62 47 07.

Landelijke klachtencommissie voor Resonans

Indien klachten niet op schoolniveau, door de sectordirecteur of het college van bestuur zijn af te handelen, kunnen (ex)leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en vrijwilligers van de stichting Resonans terecht bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) in Utrecht.

Postadres:
Stichting Onderwijsgeschillen
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

T: 030 – 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl

Klachtenregeling Resonans

Voor situaties met betrekking tot machtsmisbruik zoals seksuele intimidatie, agressie, pesten en discriminatie hebben wij een klachtenregeling. Klik hier voor de klachtenregeling van Resonans.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, management en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen als zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

  •  seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  •  lichamelijk geweld;
  •  grove pesterijen;
  •  extremisme en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer: (0900) 111 31 11 (lokaal tarief).

Meldcode

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van
Veilig Thuis draagt bij aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De teamleiders, IB’ers en de gedragsdeskundigen hebben verder allen een gerichte scholing gevolgd voor de functie van aandachtsfunctionaris. Die bewaakt de interne procedure van de school met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling en zorgt voor een kwalitatief goed verlopende procedure bij een vermoeden daarvan. De meldcode ligt ter inzage op school.