Pedagogisch klimaat

Wij zorgen voor een veilige omgeving

De leerlingen op De Thermiek zijn fysiek en vaak ook sociaal-emotioneel kwetsbaar. Een veilige omgeving is een voorwaarde om hen optimale kansen te bieden om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Zowel op cognitief, motorisch als sociaal-emotioneel gebied.

Hoe doen wij dat?

De groepsleiding speelt een centrale rol om onze leerlingen dit veilige pedagogisch klimaat te bieden:

 • Zij hebben onder andere een vormende en opvoedende taak ten aanzien van relatie, competentie en autonomie.
 • Zij stimuleren leerlingen op een positieve en motiverende manier om het werk zo zelfstandig mogelijk samen met anderen uit te voeren.
 • Zij creëren een veilig en gestructureerd klimaat. De leerlingen voelen zich gewaardeerd door elkaars mening te respecteren, naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen. Respect voor elkaar en elkaars leefwereld houdt ook in dat leerlingen de omgangsregels die in onze cultuur gelden kennen en leren toepassen.
 • Zij werken aan de vorming en ontwikkeling van ‘actief burgerschap’.
 • Zij hanteren de regels die zijn opgesteld over de manier van omgaan van teamleden met leerlingen en leerlingen onderling.
 • Zij bieden structuur in ruimte, tijd, activiteiten en in de interactie.

VSO08

Wij besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling

Het sociaal-emotioneel welbevinden van een leerling heeft veel invloed op de manier waarop hij of zij functioneert. Daarom besteden wij hier veel aandacht aan.

Hoe doen wij dat?

Dit doen wij onder andere via spel, gesprek en creativiteit. Doel van deze lessen is om leerlingen weerbaarder te maken. We vinden het daarnaast belangrijk dat de leerlingen meer zicht krijgen op pesten en plaaggedrag. En dat zij leren hoe zij daarmee om kunnen gaan. Zo leren zij goed voor zichzelf te zorgen. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en ze leren omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. Zowel dichtbij als verder weg.

Kanjertraining

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Het is een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en streeft de volgende doelen na.

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
 • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

De Kanjertraining is meer dan alleen een methode, het vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. Kanjertraining kan ook wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen.

De Vreedzame School

Op Praktijkcollege Het Metrum werken we met de methode De Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

De school is een leefgemeenschap. Leerlingen voelen gehoord en gezien. Zij krijgen een stem. Ze leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Ze voelen zich verantwoordelijk voor elkaar. En voor de gemeenschap. Ze staan open voor de verschillen tussen mensen.

Rots en water

Rots & Water is een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor onder andere basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Breed pedagogisch perspectief

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en uiterst effectief anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.

Doelstelling

Doelstelling is het bevorderen van de sociale veiligheid en het sociale welzijn op school en daarbuiten (de buurt/wijk) en het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene.

Specifieke doelstellingen zijn het voorkomen en reduceren van geweld waaronder pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag.