Over het uitstroomprofiel vervolgonderwijs (vmbo)

Leerlingen die leerroute 1 binnen het SO hebben gevolgd en leerlingen uit het regulier basisonderwijs die het advies vmbo hebben gekregen, kunnen doorstromen naar het vso-vmbo. Zij volgen hier dezelfde vakken als binnen het reguliere vmbo.

Het vmbo kent een driejarige onderbouw. Na het derde leerjaar krijgt de leerling een bindend advies voor één van de drie leerwegen:

  • Basisberoepsgerichte leerweg
  • Kaderberoepsgerichte leerweg
  • Theoretische leerweg