Speciaal Onderwijs

SO-groepen leerroute 1 en 2
De Zwanen, De Meeuwen, De Condors, De Kiekendieven, De Buizerds en De Haviken

Welke vakken bieden we aan?

In leerroute 1 en 2 geven we les in de volgende vakken:

 • mondelinge en schriftelijke taal
 • rekenen
 • computervaardigheden
 • wereldoriëntatievakken (aardrijkskunde, schrijven, geschiedenis, biologie, natuur en techniek en oriëntatie op levensbeschouwelijke vorming)
 • creatieve vakken
 • gymnastiek/zwemmen
 • gezond en redzaam gedrag
 • oriëntatie op de samenleving
 • burgerschapskunde
 • verkeer
 • Engels (alleen in de bovenbouw)

Welke methodes gebruiken wij?

 • Bij taal werken we met de taalmethode: Taal Op Maat.
 • Voor spelling gebruiken wij de spellingmethode Spelling op Maat.
 • Schrijfonderwijs doen we volgens “schrijven leer je zo!”. Voor computervaardigheden gebruiken we Typeworld.
 • Voor aanvankelijk lezen gebruiken we Lijn 3.
 • Begrijpend lezen bieden we met Nieuwsbegrip aan.
 • Voor voortgezet technisch lezen komt er een nieuwe methode.
 • De rekenmethode is  ‘Alles Telt’. Rekenen geven we groepsdoorbrekend. Zo kunnen we effectief inspelen op de niveauverschillen in de groepen op het gebied van rekenen.
 • Wereldoriëntatie wordt thematisch aangeboden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van methodisch materiaal.
 • Verkeerlessen worden via de methode van Vellig Verkeer Nederland aangeboden.

Alle methodes voldoen aan de kerndoelen van het regulier basisonderwijs.

SO

SO-combinatiegroepen leerroute 2-3
De Lijsters, De Valken en De Sperwers

We werken met combinatiegroepen leerroute 2-3. Deze groep bestaat uit maximaal tien leerlingen. Hierin kunnen we leerlingen plaatsen:

 • van leerroute 2: als zij meer gebaat zijn bij een kleinere groep en beter werken in een aangepast tempo met een meer thematisch aanbod;
 • van leerroute 3: als zij sociaal en verbaal vrij sterk zijn en kunnen profiteren van het aanbod van leerroute 2;
 • leerlingen waarvan nog niet vaststaat of zij op leerroute 2 of 3 uitstromen.

Het programma bestaat uit een mix van methodisch aanbod en thematisch werken met de CED-leerlijnen die we gebruiken in leerroute 1-2 en leerroute 3-4.

SO-groepen leerroute 3 en 4
De Vinken, De Zeearenden en De Uilen

Voor leerroute 3 gebruiken we de CED-leerlijnen voor taal, lezen en schrijven. Ook gebruiken we methodes zoals: ‘Met jou kan ik lezen en schrijven’, ‘Lezen moet je doen’, ‘Op jou kan ik rekenen’ en ‘Maatwerk’.

Binnen leerroute 3 en 4 bieden we activiteiten zoveel mogelijk aan binnen de betekenisvolle context van het thema.

Voor de leerlingen van leerroute 4 gebruiken we pictolezen. Bij rekenen ligt het accent op het leren herkennen van hoeveelheden en het vergelijken ervan. Ook ontwikkelen de leerlingen tijdsbesef en zij leren tijdsbegrippen. Zij herkennen geld als betaalmiddel en leren dat geld ‘waarde’ heeft. Ook besteden we aandacht aan het ontwikkelen van kennis, inzicht en vaardigheden in ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relaties.

Voor iedere groep een vogelnaam

De groepen op locatie Blauwe Vogelweg hebben vogelnamen. Daarbij maken we onderscheid naar leeftijd. De SO onderbouwgroepen hebben namen van vogels die dichtbij huis te zien zijn. De SO bovenbouwgroepen hebben namen van roofvogels. En de VSO-groepen hebben namen van trekvogels.