Hoe gaan we met elkaar om?

Wij vinden het belangrijk dat zowel leerlingen, ouders als personeel zich prettig voelen op school en met plezier komen. Wij werken daarom aan een klimaat waarin iedereen zich veilig en vertrouwd voelt.

Wij zorgen voor een veilige omgeving

De leerlingen op De Thermiek zijn fysiek en vaak ook sociaal-emotioneel kwetsbaar. Een veilige omgeving is een voorwaarde om hen optimale kansen te bieden om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Zowel op cognitief, motorisch als sociaal-emotioneel gebied.

Hoe doen wij dat?

Het klassenteam, bestaande uit leerkracht/onderwijsbegeleider en klassenassistent, speelt een centrale rol om onze leerlingen dit veilige pedagogisch klimaat te bieden:

  • Zij hebben onder andere een vormende en opvoedende taak ten aanzien van relatie, competentie en autonomie.
  • Zij stimuleren leerlingen op een positieve en motiverende manier om het werk zo zelfstandig mogelijk samen met anderen uit te voeren.
  • Zij creëren een veilig en gestructureerd klimaat. De leerlingen voelen zich gewaardeerd door elkaars mening te respecteren, naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen. Respect voor elkaar en elkaars leefwereld houdt ook in dat leerlingen de omgangsregels die in onze cultuur gelden kennen en leren toepassen.
  • Zij werken aan de vorming en ontwikkeling van ‘actief burgerschap’.
  • Zij hanteren de regels die zijn opgesteld over de manier van omgaan van teamleden met leerlingen en leerlingen onderling en dragen deze uit.
  • Zij bieden structuur in ruimte, tijd, activiteiten en in de interactie.

Wij besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling

Het sociaal-emotioneel welbevinden van een leerling heeft veel invloed op de manier waarop hij of zij functioneert. Daarom besteden wij hier veel aandacht aan.

SO08

Hoe doen wij dat?

Dit doen wij onder andere via spel, gesprek en creativiteit. Doel van deze lessen is om leerlingen weerbaarder te maken. We vinden het daarnaast belangrijk dat de leerlingen meer zicht krijgen op pesten en plaaggedrag. En dat zij leren hoe zij daarmee om kunnen gaan. Zo leren zij goed voor zichzelf te zorgen. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en ze leren omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. Zowel dichtbij als verder weg.

Alle kinderen zijn kanjers!

Met de leerlijn ‘sociale competentie’ brengen we de ontwikkeling van de leerling in kaart. We stellen doelen op en evalueren deze. In alle (V)SO-groepen binnen leerroute 3 en 4 werken we met het ‘Ik-boek’. In de SO-groepen van leerroute 1-2 en 2-3 bieden we de Kanjertraining aan. De leerkrachten en onderwijsassistenten van het SO zijn hier allemaal in geschoold. Deze lessen vormen een vast onderdeel binnen het lesprogramma.

Veel extra aandacht voor pesten

Helaas is pesten een actueel thema. Ook op onze school. Daarom besteden we gericht aandacht aan het voorkomen en bestrijden van pestgedrag. Bij de inrichting van de nieuwe schoolpleinen is hier bewust rekening mee gehouden. Ook is er meer begeleiding tijdens het buitenspelen. En we leren kinderen samenspelen bij het bewegingsonderwijs. In onze gedragscode hebben we een aparte paragraaf besteed aan de route die wij volgen als pestgedrag wordt waargenomen.