Vervolgonderwijs

Na het speciaal onderwijs stromen leerlingen door naar het regulier voortgezet onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs. Of zij naar het VO of VSO gaan is afhankelijk van hun ontwikkeling, zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Hierna leest u per leerroute hoe de leerlingen uitstromen na het SO. Zij zijn dan twaalf jaar.

Leerroute 1

We streven naar een eindniveau in het SO dat gelijk is aan het basisonderwijs. Na het SO stromen
leerlingen door naar regulier VO of VSO. In het VSO van De Thermiek streven we naar een diploma op VMBO-niveau. Na het VSO stromen leerlingen over het algemeen door naar een vervolgopleiding op MBO-niveau. En bij uitzondering soms direct naar werk.

Leerroute 2

De SO-leerlingen van leerroute 2 stromen doorgaans uit naar het Praktijkonderwijs op het Praktijkcollege Het Metrum of naar het reguliere Praktijkonderwijs. Na het VSO kunnen leerlingen doorstromen naar een MBO-opleiding, (beschermde) arbeid of naar een dagactiviteitencentrum.

SO09

Leerroute 3

Leerlingen in leerroute 3 komen vanaf twaalf jaar in aanmerking voor het VSO-uitstroomprofiel dagbesteding en beschutte arbeid . Vanaf hun achttiende jaar stromen deze leerlingen uit naar een vorm van arbeidsmatige dagbesteding.

Leerroute 4

Leerlingen in leerroute 4 stromen door naar het VSO-uitstroomprofiel dagbesteding. Vanaf hun achttiende jaar stromen deze leerlingen uit naar een vorm van dagbesteding gericht op activiteiten.

Leerroute 5

Leerlingen in leerroute 5 stromen door naar het VSO-uitstroomprofiel dagbesteding. Vanaf hun achttiende jaar stromen deze leerlingen uit naar een vorm van dagbesteding gericht  op beleving.

De Thermiek meldt begin oktober alle schoolverlaters van leerroute 1 en 2 vanuit het SO doorstromen naar het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan aan bij het Zorgloket van het samenwerkingsverband. Dit gebeurt met medeweten van de ouders. In oktober wordt het drempelonderzoek en de NIO afgenomen op school. Dit is noodzakelijk om in aanmerking te kunnen komen voor een beschikking LWOO of PrO. De Thermiek voegt zelf de onderwijskundige gegevens per leerling toe aan het digitale overdrachtssysteem. In december ontvangt De Thermiek een advies vanuit het zorgloket ten aanzien van het vervolg onderwijs voor de aangemelde leerlingen. Het zorgteam van De Thermiek formuleert daarna op grond van eigen bevindingen en toetsresultaten van afgelopen jaren en het advies vanuit het zorgloket het schooladvies dat in januari met ouders besproken wordt. De ouders melden hun zoon of dochter vervolgens zelf aan bij de V(S)O school van hun voorkeur. Deze school krijgt na toestemming van ouders inzage in het digitale overdrachtsdossier van de betreffende leerling en bepaalt of de leerling wordt aangenomen en of een beschikking voor extra hulp wordt aangevraagd. De leerlingen die mogelijk kunnen doorstromen naar VMBO of hoger niveau nemen deel aan de cito eindtoets. Mocht de uitslag van de cito eindtoets in april aanleiding geven om het schooladvies naar boven bij te stellen, dan is dit in overleg met ouders mogelijk.