Over de medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad of MR. Dit is vastgelegd in de Wet medezeggenschap scholen (WMS). De MR behartigt de belangen van alle betrokkenen bij de school: leerlingen, ouders en personeel. Hier leest u meer over de MR bij De Thermiek.

Wat doet de MR?

De MR overlegt met de directie over bijvoorbeeld verbeteringen in het onderwijs, de besteding van gelden, nieuwe klassenindelingen en de veiligheid op school. De MR moet over bepaalde onderwerpen instemming geven. Daarnaast geeft de MR gevraagd en ongevraagd advies en is zij een klankbord voor de directie. Ook kunt u als ouders al uw vragen aan de MR stellen.

Waarover moet de MR instemming geven?

Bij bepaalde onderwerpen moet de directie en het bestuur van een school de MR altijd om instemming vragen. Bijvoorbeeld voor het schoolplan, formatieplan en het schoolbudget. Maar ook bij regels op het gebied van veiligheid en Arbo. Dat staat in de wet. Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn.

Wie zijn de leden van onze MR?

De MR bestaat uit een afvaardiging van de ouders en van het personeel. De MR van De Thermiek bestaat uit acht leden in totaal: vier ouders en vier personeelsleden.

De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt wel deel aan het algemene deel van de vergadering.

Hoe vaak vergadert de MR?

De MR van De Thermiek vergadert vijf tot zes keer per schooljaar. Het reglement van de MR en de notulen van de vergaderingen liggen voor ouders en personeel ter inzage. Van elke vergadering maken we een korte samenvatting. Deze kunt u lezen in de oudernieuwsbrief en het personeelsbulletin.

Ook een vergadering bijwonen?

De vergaderingen van de MR zijn toegankelijk voor ouders. Wilt u een vergadering van de MR bijwonen? U bent van harte welkom. Laat het van tevoren even weten bij ons secretariaat.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de MR? Of zijn er zaken die u bij de MR wilt aangeven? Stuur dan een mail naar de voorzitter: voorzittermr@dethermiek.nl. U kunt ook mailen naar: mr@dethermiek.nl.

Over de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast onze eigen MR van De Thermiek is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de overkoepelende stichting SOL e.o.. Wij maken onderdeel uit van deze stichting.

Wie zijn de leden van de GMR?
De GMR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. Zij zijn gekozen door de verschillende medezeggenschapsraden van de scholen binnen de stichting. Namens De Thermiek zitten de heer Jan Harm Boiten (ouder) en Caroline Dangerman (personeel) in de GMR.

In het kader van de invoering van de wet op passend onderwijs heeft de stichting ook afgevaardigden in de ondersteuningsplanraad voor de samenwerkingsverbanden waar wij deel van uitmaken.

reglement MR De Thermiek digitaal statuut (G)MR

statuut (G)MR