Afkortingenlijst

OGO – OntwikkelingsGericht Onderwijs
OPP – Ontwikkelingsperspectiefplan
OPR – Ondersteuningsplanraad
OTS – OnderToezichtsStelling
PGB – Persoons Gebonden Budget
PTA – Programma van Toetsing en Afsluiting
REC – Regionaal Expertise Centrum
ROC – Regionaal Opleidingen Centrum
RRC – Rijnlands Revalidatie Centrum
SO – Speciaal Onderwijs
SSOL – Stichting Speciaal Onderwijs Leiden en omgeving
SVIB – School Video Interactie Begeleiding
SWV – Samenwerkingsverband
TLC – Toelaatbaarheidscommissie
TLV – Toelaatbaarheidsverklaring.
TOG – Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapten kinderen
VBS – Verenigde Bijzondere Scholen
VO – Voortgezet Onderwijs
VSO – Voortgezet Speciaal Onderwijs
VSO-MG – VSO-Meervoudig Gehandicapten
VSO-PrO – VSO-Praktijkonderwijs
VSO-VMBO – VSO-Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs
VTV – Vrije Tijd en Vorming
WA – Wettelijke Aansprakelijkheid
WMS – Wet Medezeggenschap Scholen
ZMLK – Zeer Moeilijk Lerende Kinderen